у дома

Общи информации за проекта

Приоритетна ос 4: Един квалифициран и приобщен регион
Специфична цел 4.1: Насърчаване интегрирането на трансграничната зона с оглед заетостта и мобилността на работната ръка

Принос на Европейският Фонд за Регионално Развитие от 340.196,31  евро

Заглавие на проектаЕдно Общество За Всички Възрасти

Партньори

Водещ партньор: Кметство село Кручя (окръг Констанца), Румъния

Партньор 2: Кметство село Михайл Когълничяну (окръг Констанца), Румъния

 

Партньор 3: Кметство село Силищя (окръг Констанца), Румъния

Партньор 4: НПО Младежка Организация за Европейска Силистра (окръг Силистра), България

 

Предмет на проекта

Основен предметКвалифициране и усъвършенстване на хора от селските райони в длъжностите за асистент на възрастни у дома и с увреждания, с пряко въздействие върху професионализацията на услугите, предлагани в особено чувствителна област и с косвено въздействие върху системата за социална защита, както по отношение на растежа на заетостта, така и по отношение на повишеното качество на предлаганите услуги за предоставяне на грижи, което води до подобряване на качеството на живот.

 

Conferinta Regionala Constanta (4)
Conferinta Regionala Constanta (3)
Conferinta Regionala Constanta (5)
previous arrow
next arrow