Едно Общество За Всички Възрасти

у дома

Общи информации за проекта

Приоритетна ос 4: Един квалифициран и приобщен регион
Специфична цел 4.1: Насърчаване интегрирането на трансграничната зона с оглед заетостта и мобилността на работната ръка

Принос на Европейският Фонд за Регионално Развитие от 340.196,31  евро

Заглавие на проектаЕдно Общество За Всички Възрасти

Партньори

Водещ партньор: Кметство село Кручя (окръг Констанца), Румъния

Партньор 2: Кметство село Михайл Когълничяну (окръг Констанца), Румъния

 

Партньор 3: Кметство село Силищя (окръг Констанца), Румъния

Партньор 4: НПО Младежка Организация за Европейска Силистра (окръг Силистра), България

 

Предмет на проекта

Основен предметКвалифициране и усъвършенстване на хора от селските райони в длъжностите за асистент на възрастни у дома и с увреждания, с пряко въздействие върху професионализацията на услугите, предлагани в особено чувствителна област и с косвено въздействие върху системата за социална защита, както по отношение на растежа на заетостта, така и по отношение на повишеното качество на предлаганите услуги за предоставяне на грижи, което води до подобряване на качеството на живот.

 

previous arrow
next arrow
Slider