Grupul Tinta

Целева група

180 човека представлявайки 45 участника от всяка партньорска локация в проекта

Бенефициенти

Местни / регионални публични органи

Работодатели от сферата на здравни публични / частни услуги

Неправителствени организации работещи в социалната и икономическа сфера на развитие

Населението от четирите локации партньорки по проекта

 

 
%d bloggers like this: